Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Timis
 

În baza Protocolului din data de 21 aprilie 2017, încheiat între Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România („CECCAR”)  și Camera Consultanților Fiscali din România („CCFR”) s-a convenit:

 

 • Recunoașterea de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de către Camera Consultanților Fiscali din România, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD.
 • Recunoașterea de către Camera Consultanților Fiscali din România, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore de pregătire profesională.
 • Recunoașterea se va face pe baza unei adeverințe eliberate de CECCAR, respectiv CCFR, la cererea persoanelor interesate.

25.04.2017


 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș, continuă seria întâlnirilor lunare cu privire la dezvoltarea și menținerea de relații etice între profesioniștii contabili și stagiari și organizează întâlnirea lunii mai în data de joi, 04.05.2017, la sediul Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21, începând cu orele 16.00.

Tema seminarului: Ce înseamnă concurență neloială sau munca la gri” ?  și va fi moderată de doamna expert contabil Laura Simionoff, membru în Consiliul Filialei CECCAR Timiș.

Participanti: Experți contabili, contabili autorizați și stagiari CECCAR.

Participarea la Seminar echivaleaza 4 ore CPD în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Vă rugăm să vă înscrieți aici.

Vă așteptăm cu drag!

 

24.04.2017


Mâine 14.04.2017, programul de lucru este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

13.04.2017


 Stimați colegi,

 

Vă invităm să participați la Seminarul organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș și Camera Auditorilor Financiari din România, Reprezentanța Vest, în colaborare cu O.N.P.C.S.B. (Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), dedicat tuturor categoriilor de entități raportoare, privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Coordonate eveniment:

 

Data: 12 aprilie 2017

Interval orar: 9:30-12:30

 

Locație: Timișoara, Universitatea de Vest - Aula Magna „Ioan Curea", Str. Vasile Pârvan nr. 4 - afiș CAFR-CECCAR

 

Tematica si lectori:

1. Magdalena Bucurescu, Analist Financiar, Serviciul Juridic - Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului;

2. Georgeta Petre, Analist financiar Compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului – Prezentare privind sistemul de luptă împotriva spălării banilor/Implementarea regimului sancțiunilor internaționale și indicatori de risc privind finanțarea terorismului.

 

Participanți: Experți contabili, auditori financiari si stagiari care au indeplinite la zi toate obligatiile față de CECCAR/CAFR.

Participarea la Seminar echivaleaza 6 ore CPD în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România  - înscrierea la seminar 

Nu se percepe taxă de participare la seminar, CAFR și CECCAR vor suporta toate costurile aferente organizării evenimentului, mai puțin eventualele cheltuielile de transport și cazare ale participanților.

 

 

Cu apreciere,

 

Prof. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președinte CECCAR Timiș


PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE RAPORT ACTIVITATE

Vă supunem atenția următorului COMUNICAT .

27.02.2017


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

Pentru depunerea raportului de activitate accesați următorul link:  http://raport.ceccar.ro/wp-login.php

 

22.02.2017


 ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

Anunt Adunarea Generala

20.02.2017


                                                     ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

Prin Hotărârea Consiliului Filialei nr. 17 / 39 /26.01.2017, procesul de votare în vederea alegerii președintelui Consiliului Filialei CECCAR Timiș 2018-2022, va avea loc în perioada 13-15 martie 2017, orele 10-19, conform normelor și regulamentelor CECCAR, la sediul Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară, nr. 21, Timișoara.

10.02.2017


Vă supunem atenției procesul verbal atasat privind analizarea declarațiilor de candidatură la funcția de președinte al Consiliului filialei  Timiș.

10.02.2017


 Ghid profesii liberale

 Puteti accesa aici  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania.


 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

 

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

27.01.2017


 Seminarul GRATUIT PENTRU MEMBRII CECCAR cu tema „Modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017 şi lucrările de închidere a exerciţiului financiar”.

Principalele subiecte abordate în cadrul seminarului sunt detaliate în Anexă, mai jos.

Seminarul va avea loc în ziua de 16 februarie 2017, începând cu orele 15:00. Locaţia desfăşurării seminarului fiind comunicata ulterior.

Lectori:

expert contabil, conf. univ. dr. Gabriel Jinga

expert contabil, lect. univ. dr. Florin Dobre

Participarea la acest seminar NU este condiţionată de obţinerea vizei până la data de 10 februarie 2017.

După obţinerea vizei pe anul 2017, membrii care au participat la acest seminar, pe baza unei cereri depuse la filială, îşi vor putea echivala 10 ore CPD (din care 5 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC.

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest seminar, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 250 de lei, care se va achita până la data de 10 februarie 2017 la sediul filialei CECCAR Timis

Toţi participanţii vor primi material suport. Lucrările seminarului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la seminar se face completând cererea de AICI , în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune pana la 10 februarie 2017, ora 15,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

ANEXA

Printre subiectele ce vor fi abordate se numără:

Modificări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscal prin OUG 84/2016, OUG 3/2017, printre care:

- Regimul fiscal în cazul revalidării codului de TVA
- Regimul fiscal în cazul contribuabililor reactivaţi
- Reguli privind stabilirea anului fiscal
- Scutiri la calculul impozitului pe profit
- Regimul microintreprinderilor în 2017
- Deduceri la calcululimpozitului pe venit
- Noi reguli privind obligaţia plăţii CASS pentru anumite venituri
- Eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute
- Introducerea regimului special pentru agricultori
- Noi reguli privind ajustarea TVA
- Obligaţii declarative: Registrul Operatorilor Intracomunitari etc.
- Introducerea impozitului specific unor activităţi
- Alte modificări cu impact fiscal introduce prin OUG 2/2017, HG 1/2017, Legea 82/2016 etc.
- Noi formulare fiscale utilizate în 2017
- Închiderea exerciţiului financiar 2016

 Detalii locatie  AICI

Preşedinte filială,
Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

 23.01.2016

 


Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiş

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str. Moise Nicoara nr.21, Județul Timiș, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș,

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii economice sau superioare economice,;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de casier constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str Moise Nicoară  nr 21, județul Timiș,după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 23.01.2017  până la data 26.01.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până joi între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Timiș;
 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC are loc în data de 27.01.2017 ora 12.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 27.01.2017 orele 15.00
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Timiș şi pe pagina de internet a filialei si a Corpului, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data finalizării concursului

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagina;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Ordin nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 3. Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;
 4. Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;
 5. Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 6. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 8. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 10. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu  modificările și completările ulterioare.
 11. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 12. Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 13. Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 .

 

23.01.2017


Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

 

23.01.2017


Declarație de candidatură pentru funcția de Președinte al Consiliului Superior CECCAR

Formular de candidatură  AICI
 
 

Declarație de candidatură pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR

Formular de candidatură  AICI

 

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei  

 

Nr. crt.

Acțiunea

Data limita/ perioada/intervalul

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

15 ianuarie

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

25 ianuarie

3.

Numirea comisiei de nominalizare

31 ianuarie

4.

Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

10 februarie

5.

Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

2 zile lucratoare

6.

Soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare

7.

Intocmirea listei de votanti

5 martie

8.

Desfășurarea procesului de votare

07 – 18 martie

9

Organizarea Adunării generale

19 – 31 martie


13.01.2017


Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

 

 

PENTRU FACILITAREA PROCESULUI DE ACORDARE A VIZEI / AVIZULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI, VĂ RUGĂM SA UTILIZAȚI EXCLUSIV VARIANTA ON-LINE!

Pentru obținerea username-ului și a parolei de acces în aplicație puteți transmite un mail filialei CECCAR Timiș, pe adresa ceccartimis@ceccartimis.ro (de pe adresa dvs. personala), cu textul solicitare creare cont, urmând să primiți prin e-mail informațiile solicitate.

 

Categoria Profesională  Valorile cotizațiilor  din 2016- pentru plata integrală până la 31 martie  2016 Valoarea Cotizatiilor pentru plata integrala pana la 28 februarie 2017 Valorile cotizațiilor din 2016 pentru plata ulterioara datei de 31 martie 2016 Valoarea Cotizatiilor pentru plata integrala in perioada 1 martie 2017-30 septembrie 2017 Majorari PLATA INTEGRALA           30.09.2017 - 31.12.2017 Majorari si penalitate PLATA INTEGRALA           01.01.2018 - 28.02.2018
EXPERTI CONTABILI         PENALITATE 25 %  PENALITATE 25 % + MAJORARI 0.01%/ZI INTARZIERE
CU ACTIVITATE INDIVIDUALA VIZA+PARAFA 700 lei 700 lei 800 lei 800 lei
FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA FARA VIZA FARA PARAFA 700 lei 500 lei 800 lei 600 lei
ADM./ASOC./ACT. CU ACTIVITATE INDIVIDUAL SI FIRMA VIZA+PARAFA 700 lei 600 lei 800 lei 600 lei
ADM./ASOC./ACT. FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA CU VIZA  FARA PARAFA 500 lei 500 lei 600 lei 600 lei
SALARIATI SOC. PROFIL FARA VIZA SI FARA PARAFA - NORMA INTREAGA - REVISAL 500 lei 400 lei 600 lei 500 lei
         
CONTABILI AUTORIZATI        
CU ACTIVITATE INDIVIDUAL VIZA+PARAFA 570 lei 570 lei 670 lei 670 lei
FARA ACTIVITATE INDIVIDUAL FARA VIZA FARA PARAFA 570 lei 300 lei 670 lei 400 lei
ADM./ASOC./ACT. FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA CU VIZA  FARA PARAFA 395 lei 300 lei 495 lei 400 lei
SALARIATI SOC. PROFIL FARA VIZA SI FARA PARAFA  - NORMA INTREAGA - REVISAL 395 lei 250 lei 495 lei 350 lei
         
SOCIETATI DE EXPERTIZA SI CONTABILITATE        
Societăți de expertiză i contabilitate  800 lei   800 lei  
CIFRA DE AFACERI > 100000 E = 454.110 LEI    800 lei   800 lei
CIFRA DE AFACERI < 100000 E = 454.110 LEI   700 lei   700 lei
         
COTIZATIE VARIABILA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 1,00% 0,80% 1,20% 1,20%
         
Membri inactivi sau suspendați         
EXPERTI CONTABILI (Calitate dovedita prin adeverina anuala) 300 lei 150 lei 300 lei 250 lei
CONTABILI AUTORIZATI ( calitate dovedita prin adeverinta anuala) 250 lei 150 lei 250 lei 250 lei
PF CRESTERE COPIL SI ANGAJARE IN STRAINATATE   150 lei   250 lei
MEMBRI STAGIARI        
EXPERTI CONTABILI   1.000 lei   1.000 lei
CONTABILI AUTORIZATI   700 lei   700 lei
             
Cotizatiile pe anul 2017 includ si cursurile obligatorii            

12.01.2017


Stimați colegi,

 

Având în vedere că experții contabili și contabilii autorizați sunt cei mai în măsură să analizeze impactul Formularului 088, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectueze o analiză și un sondaj referitoare la utilitatea acestei declarații, în vederea adoptării unei decizii cu privire la menținerea sau eliminarea acesteia.

În acest sens, vă rugăm să susțineți demersul inițiat de CECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00, accesând linkul (click pentru chestionar).

De asemenea, vă informăm că în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.

În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialelor CECCAR.

În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

 

                                                                        Cu stimă,

 

                   Președinte,                                                                     Director general executiv,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect. univ. dr. Florin Dobre

 

12.01.2017


 Stimati colegi,

 

Gasiti atasat ultimul draft al ROF CECCAR ce urmeaza a fi supus validarii CS in luna decembrie și respectiv aprobarii CNE din 9 ianuarie. Va rog sa aveti amabilitatea de a-l studia si transmite (pe mailul meu), pana sambata 17 decembrie, eventualele dvs. propuneri. ROF-ul va mai fi actualizat după modificarea OG 65/1994 . -  DRAFT

 

14.12.2016


Înscriere Petrecere "Magia Crăciunului 2016"

 

Data: 17 dec 2016

Ora: 12.00

Locaţia : Ceccar Timiş. Str. Moise Nicoară nr.21


Stimaţi colegi,

Vă prezentăm  aici  proiectul noului Regulament de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., solicitându-vă ca eventualele dumneavoastră propuneri şi sugestii de completare, sau modificare a prevederilor acestuia, să ni le transmiteţi până miercuri, 30 noiembrie 2016, spre a fi înaintate Consiliului Superior al Corpului.

CONDUCEREA FILIALEI

 29.11.2016 


Rezultatele depunerii dosarelor de înscriere în vederea ocupării postului de Şef Birou Administrativ în cadrul filialei Timiş:

1. VALENTA MIHAELA

25.11.2016


 

CONVOCARE ADUNARE GENERALA  EXTRAORDINARA

Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala Extraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati din data de 9 ianuarie 2017, pentru mai multe detalii accesati urmatorele link-uri : Procura Speciala şi Adunare Generala Extraordinara

25.11.2016


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

In conformitate cu prevederile Normelor C.E.C.C.A.R.  nr.1500 / 05.02.2009 , cu modificarile si completarile, ulterioare, privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, va reamintim urmatoarele obligatii si conditii legate de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei pentru anul 2017, in baza urmatoarelor adrese pe categorii de membrii:

 

 23.11.2016


Informare membrii 

Expirarea perioadei de suspendare

15.11.2016


 

FiscoMed – Combaterea Evaziunii Fiscale în Sfera Medcială

FiscoMed îşi propune, ca prim- eveniment pilot, să crească nivelul de conştientizare si combatere a evaziunii fiscale în sfera medicală.

 

Acest eveniment s-a creat sub egida Junior Chamber Înternational Timisoara împreuna cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, Agentia Nationala de Admînistrare Fiscala – Direcţia Generală Regională a Fînanţelor Publice TimişoaraCorpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati dîn Romania - Filiala Timis, Colegiul Medicilor Dentisti dîn Romania – Filiala Timis si Colegiul Medicilor Dentisti dîn Romania – Filiala Arad.

 

FiscoMed în colaborare cu instituţiile partenere se bazeaza pe o nevoie reala, care a fost sesizata de diferite persoane cheie în anumite domenii de activitate (medical, juridic, administrativ, universitar)

 

Temele FiscoMed sunt urmatoarele:

 

 1. Prezentarea formelor juridice de organizarea/functionare a cabinetelor medicale.
 2. Impozitarea pe fiecare formă juridică de organizarea/funcţionare a cabinetelor medicale, conform Noului Cod Fiscal.
 3. Puncte slabe si puncte forte. Avantaje si dezavantaje fiscale, solutii optime de organizare a tuturor entitatilor juridice.
 4. Cazuri de evaziune fiscala pentru fiecare forma de organizare, masuri de prevenire si combaterea.

 

Publicul tinta este alcatuit din medici, studenti la UMF Timisoara in anii terminali, contabili si directori economici in sfera medicala.

 

Data evenimentului FiscoMed va fi in ___9__a lunii Noiembrie, an 2016 ORA 16:00

 

Timpul de desfasurare este de apoximativ 4 ore.

 

Locatia: Amfiteatrul Universitaţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara.

 

OBS. Pentru mai multe detalii şi informaţii cu privire la defăşurarea acestui simpozion vă rugăm să accesaţi următorele link-uri :  INVITAŢIE FISCOMED şi AFIŞ FISCOMED

 


 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

 

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

04.11.2016


Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str. Moise Nicoara nr.21, Județul Timiș, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș,

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii economice sau superioare economice,;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de casier constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str Moise Nicoară  nr 21, județul Timiș,după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune în perioada 02.11.2016 până la data 23.11.2016 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Timiș;

- rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Timiș și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

- proba scrisă are loc în data de 28.11.2016 ora 11,30;

- susținerea interviului are loc la data de 28.11.2016 orele 14.00

 - comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Timiș şi pe pagina de internet a filialei si a Corpului, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data finalizării. concursului

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs

2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;

3.copia actului de identitate ;

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  Bibliografie 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. DECRET nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ;
 5. ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 6. Legea  nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizata;

 

02.11.2016


În antenţia candidaților care au susţinut examenul de admitere la stagiu, sesiunea 2 și 9 octombrie 2016

 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la urmatoarea adresa de e-mail : contestaţii@ceccaro.ro  sau pe fax: 0213308888

  21.10.2016


Stimati colegi,

Balul Expertului Contabil se apropie, mai sunt numai doua zile si avem numai vesti bune pentru dumneavoastra.

Pentru Bal am obtinut sustinerea companiei care produce programul 4Secunde (www.4secunde.ro) - de management automatizat al declaratiilor fiscale in relatia cu ANAF si avem doua anunturi de facut:

1.      4Secunde ofera o invitatie de o persoana la Bal – toti cei care vor da Like si Share paginii de Facebook 4Secunde (https://web.facebook.com/4Secunde/ ) vor intra intr-o tragere la sorti pentru o invitatie gratuita la Balul Expertului Contabil din 30 septembrie.

Vor fi luati in considerare toti inscrisii de pana maine, 29.09.2016 la ora 12.

 

2.      Co-foundatorul 4Secunde, Eduard Alexandrian va fi la Timisoara pentru a participa la Bal si profitam de aceasta ocazie pentru a sustine o prezentare completa a aplicatiei 4Secunde, urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Participantii la prezentare sau la bal vor obtine un cod de discount substantial pentru utilizarea aplicatiei, in caz ca li se pare utila.

 

Programul prezentarii din 30 septembrie, la sediul Ceccar Timisoara:

Ora 11.30 – Primirea participantilor

Ora 12.00 – Prezentarea practica a aplicatieim cu toate aspectele

Ora 13.30 – Sesiune de intrebari si raspunsuri

Ora 14.00 – Socializare

 Formularul de inscriere cu toate informatiile aferente poate fi completat acesand link-ul urmator:

 

Inscriere testare software contabilitate, declaratii ANAF - 394

 

Important! Pentru o testare completa va invitam sa aduceti cateva declaratii semnate deja cu stick-ul dumneavoastra, ce pot fi depuse la ANAF, (394 are termen chiar 30 septembrie).

Daca le aduceti semnate nu este necesara aducerea stick-ului cu semnatura. Toate declaratiile vor fi depuse pe serverul ANAF si se vor primi Recipisele lor in format PDF.

 

Programul 4Secunde automatizeaza toate operatiunile cu declaratiile fiscale (pana la redenumire, arhivare, vector fiscal), reduce cu 80% timpul petrecut cu declaratiile si reaizeaza o serie de verificari care fac procesul foarte sigur.

 

Nu uitati:

Dati Like si Share paginii de Facebook https://web.facebook.com/4Secunde/ pentru a intra in cursa pentru invitatia la Bal

 

Sa va inscrieti pentru prezentarea aplicatiei (din motive practice, locurile in cadrul prezentarii sunt limitate la 30 persoane).

 


 

" Dragi profesionișt contabili, "cititori în stele", să celebrăm moștenirea contabilă, previzionând tendintele economice! " 

 

                                                                                                                 Un clasic in viață

 

 

 Prin urmare, vă invităm  să luați parte la evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a Contabilului   

                                              Un prim eveniment este exact în 21 septembrie,  aveți    AICI  Invitația. 

  

 

                              Următorul eveniment este în 30 septembrie, si anume Balul Expertului Contabil, ediția a V-a.

 

                                                       Formularul de înscriere cu toate informațiile aferente îl aveți AICI 

 

 

​p.s. Un ​profesionist contabil face contabilitate, sute de profesioniști contabili creează o economie!

 


 

Stimaţi colegi

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi miercuri, 14 septembrie 2016, la evenimentul „Noutăți în Standardele de Raportare Financiară Internațională" organizat de către ACCA în parteneriat cu KPMG la Centrul Regional de Afaceri Timișoara din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, Sala Bega (etaj 1).

Participarea este gratuită pentru toți profesioniștii contabili, membri și stagiari CECCAR, ca şi componentă a educației permanente nestructurate.

Vă rugăm să confirmați participarea urmând instrucțiunile din invitație.

 


 

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

 Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor ilustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.

Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologiacontabilă, expertiza contabilă.

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct Filialei Timis din strada Moise Nicoara nr.21

 

 

 

 

 

 


CHESTIONAR privind modul de implementare si efectele asupra mediului de afaceri ale Formularului (088)

Formularul (088) aprobat prin Ordinul nr.3841/2015 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, are ca scop analizarea și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, pentru mai multe detalii accesați link-ul următor:

http://cnipmmr.ro/2016/06/07/chestionar-privind-modul-de-implementare-si-efectele-asupra-mediului-de-afaceri-ale-formularului-088/

 


Marin Toma

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

 

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Conducerea C.E.C.C.A.R. 

foto presedinte Marin Toma

 


 

 

CECCAR   Business Magazine 

Acum, la început de primăvară, supunem atenției celor interesați primul număr online al săptămânalului editat de CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie. Anotimpul în care am pășit atestă, pentru debutul nostru publicistic, semnele evidente ale intenției de a aduce un suflu proaspăt, cu adevărat primăvăratic, în peisajul presei românești, cu precădere al celei cu profil economico-social. Link-ul pentru consultarea publicatiei este : http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

 

  


 
 
ANUNT

Lista candidatilor la Consiliul Superior este urmatoarea : lista

 


MATERIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA

1.Raport Privind Activitatile Desfasurate si Rezultatele Obtinute de Consiliul Filialei la data de 31.12.2015.

 2.Program de Activitate al Consiliului Filiale Timis pentru anul 2016.

 

 


ANUNT

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și  Internațională pentru mai multe detalii accesati urmatorul link : Program de Doctorat

26.01.2016


ANUNT IMPORTANT

In data de 29.02.2016 incepand cu orele 15.00 la Universitatea de Vest din Timisoara, din Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, în  „ AULA MAGNA”  , va avea loc Adunarea Generala a Membrilor Filialei Timis a Copului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania, pentru mai multe detalii accesati urmatorul link : Adunarea Generala a Membrilor Filialei Timis

 


Seminar

"Cod Fiscal 2016 - Ce ne asteapta, ce trebuie sa stim si cum putem evita problemele"

 

Pentru mai multe detalii accesati urmatorul link : http://eepurl.com/bNkQSH


 

REFERITOR LA RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE

Instructiuni de completare a Raportului in EvidExpert

 


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

In conformitate cu prevederile Normelor C.E.C.C.A.R.  nr.1500/05.02.2009 , cu modificarile si completarile, ulterioare, privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, va reamintim urmatoarele obligatii si conditii legate de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei pentru anul 2016, in baza urmatoarelor adrese pe categorii de membrii:

 

 


 

 

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN

PROGRAMUL manifestarilor prilejuite cu ocazia sarbatoririi "Zilei Nationale a Contabilului Roman" , "Topul local al societatilor membre C.E.C.C.A.R." din 21 septembrie 2015, ora 15.00, la sediul filialei Timis, strada Moise Nicoara, nr.21.

 

15.00 - 16.15 Ziua Nationala a Contabilului Roman

 15.00 - 15.10 - Deschiderea oficiala a manifestarilor de catre Presedintele filialei C.E.C.C.A.R.

15.10 - 15.15 - Mesajul Consiliului Superior al Corpului, citit de catre Presedintele filialei C.E.C.C.A.R. sau de catre consilierul national desemnat

15.15 - 15.30 - Mesajele oficialitatilor locale: Primarie, DGFP, Tribunal, Politie

15.30 - 16.00 - Prezentare tema:

                  Profesia de expert contabil si contabil autorizat - o cariera de succes!

  16.00 - 16.15 - Acordarea Diplomelor de merit persoanelor nominalizate de catre filiala C.E.C.C.A.R.

Pauza 16.15 - 16.30


16.30 - 17.00 - Topul local al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R.

  16.30 - 16.40 - Scurta prezentare a evenimentului de catre Directorul Executiv al filialei C.E.C.C.A.R.

16.40 - 17.00 - Inmanarea de catre Directorul Executiv al filialei a distinctiilor / diplomelor societatilor nominalizate conform locului ocupat

17.00 - Multumiri, aprecieri di partea celor premiati

           - Poza de grup

           - Program de socializare

 


 

Dragi colegi 

Sunteti invitati sa sarbatorim profesia contabila pe care o reprezentam cu mandrie si dedicare pe data de 18 septembrie 2015 la evenimentul "Balul Contabililor" editia a - IV -a. Pentru mai multe detalii accesati link-ul de mai jos:

http://us7.campaign-archive1.com/?u=bd23e88edc141d80ccdf89b89&id=53d07bd380&e=8cc3e6b099

 


 

Editura C.E.C.C.A.R. a publicat : "Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiul pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat" , Editia a IV revizuita. Acest produs reprezinta un suport pentru pregatirea candidatilor ce urmeaza sa sustina examenul de acces la stagiu. Pentru a achizitiona lucrarea, va rugam sa va adresati filialei Timis la numarul de telefon 0256.204.884 sau la sediul filialei strada Moise Nicoara nr.21, Timisoara.

 

08.09.2015


 

Va facem cunoscuta aparitia unei noi publicatii emisa de C.e.c.c.a.r : "Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile privind  situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin  OMFP nr.1802 / 2014 "

 


Seminarul Membrilor de Onoare ai Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta

Ne face placere sa va anuntam ca, in data de 23.07.2015 ca avea loc Seminarul Membrilor de Onoare ai Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta. Acest eveniment va avea ca moment cheie interventia Guvernatorului Bancii Frantei domnul Christian Noyer, care va vorbi despre "Actualitatea economica, si actiunile de intreprins pentru a favoriza revenirea si Criza din Grecia, ce solutii exista?"  Discursul domnului Christian Noyer va fi difuzat online, in direct prin intermediul site-lui Academiei. Pentru a urmari aceasta interventie difuzata este necesar sa urmati instructiunile din pagina cu instructiuni  dupa care accesati urmatorul link apasati aici

 


 

 Facilitati acordate membrilor care respecta termenele legale pentru indeplinirea obligatiilor fata de Corpul Expertilor 

 

13.07.2015 

IN ATENTIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R

Noul model de Raport Anual de Activitate se poate descarca aici Raportul Anual de Activitate

Pentru usurinta , va rugam sa completati Raportul Anual de Activitate in format electronic , fara a mai fi nevoie de a va deplasa la filiala pentru depunerea documentelor. Pentru crearea contului online va rugam sa urmati instructiunile de mai jos:

  

 1. Instructiuni pentru crearea, accesarea si utilizarea aplicatiei de depunere a Raportului de Activitate Online.
 2. Pentru accesarea contului online urmati instructiunile privind accesarea si utilizarea aplicatiei utilizand urmatoarea adresa http://evidnou.ceccaro.ro

 

01.07.2015


Buletin de actualitate internationala 

27.05.2015


Buletin de actualitate internationala 

19.05.2015


Pentru că ne dorim ca acțiunile noastre să devină o tradiție, Fundația Măreție și Talent împreună cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România au inițiativa organizării celei de-a doua ediții a campaniei intitulate Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău și demarată în primăvara anului 2014. Te invitam la CURATENIA DE PRIMAVARA alaturi de noi  in data de 19.05.2015 ora 14.00 la sediul C.E.C.C.A.R. TIMIS ,pentru demonstra ca a fi unit inseamna A COSNSTRUI  un viitor mai bun pentru orasul tau.

 Participa si tu!

08.05.2015


Prevederile Hotararii nr.10 / 186 din 07.01.2010 si actualizarea art.23 din Normele nr.1500 / 2009 

 08.05.2015


 

LISTA EXPERTILOR CONTABILI JUDICIARI CARE INDEPLINESC CONDITIILE PENTRU A FI INSCRISI IN G.E.J. , PENTRU ANUL 2015

 

Lista expertilor contabili judiciari G.E.J. 2015

 

  20.04.2015


APEL PENTRU AMENDAREA CODULUI FISCAL

 

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedura fiscala 

 

Pozitia C.E.C.C.A.R. fata de propunerile de modificare fata de propunerile de modificare si completare a proiectului de lege privind transpunerea Directivei 43/2006 privind auditul statutaral conturilor anuale si al conturilor consolidate, actualizata prin Directiva nr.56/2014.

 

Adresa catre CS

 

 03.04.2015


CONVOCARE  ADUNARE  GENERALA  2015

                        MATERIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA : Program activitate, Raport CF

17.02.2015


Curs formare profesionala :"Contabilitatea şi Fiscalitatea la început de an 2015"

27 – 28 februarie 2015, Timişoara

 Detalii si cerere de inscriere: AICI

 

16.02.2015 

 


MEMBRII - CURS FORMARE PROFESIONALA : ANUNT AICI

19.01.2015


 

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE (PF/PJ 2014) - adresa


In atentia absolventilor examenului de aptitudini  C.E.C.C.A.R. 2014

 

Cu ocazia promovarii examenului de aptitudini, va felicitam pentru reusita dumneavoastra si va uram bun venit in “familia” profesionistilor contabili.

Totodata, pentru a veni in sprijinul dvs., va comunicam unele aspecte legate de procedura inscrierii in Tabloul C.E.C.C.A.R. si desfasurarea activitatii de expert contabil/contabil autorizat.

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, in termen de 30 zile aveti obligatia sa va inscrieti in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin depunere dosarului ce trebuie sa contina:

 

- cererea de inscriere, fisa personala si juramantul 

- taxa de inscriere in Tabloul Corpului;

- o fotografie tip buletin;

- adeverinta salariat;

- copie C.I.;

 

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata si a Regulamentului de Organizare si Functionare al C.E.C.C.A.R., republicat, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Inscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective. 

Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative (precizate anterior) din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. 

Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului. 

Hotararea de inscriere/neinscriere in Tablou se ia in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii, in forma scrisa.

Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.

 


 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE (PF/PJ 2014) -detalii

FORMULAR RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE   -  aici

24.11.2014

 


 

IN ATENTIA MEMBRILOR CECCAR : va supunem atentiei urmatoarea ADRESA si Anexa

 01.10.2014


 

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009